Main Menu

Single Article

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้ง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “ร้านยาเภสัชฯ ม.อ.” ในปี พ.ศ. 2528 เป็นหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาเภสัชกรรมชุมชน เปิดทำการครั้งแรกที่อาคารเรียนภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม ชั้นที่ 1 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ โดยเป็นการจำลองรูปแบบร้านขายยาเล็ก ๆ และย้ายมาสถานที่ปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531

            ร้านยาเภสัชฯ มอ. ได้รับการรับรองให้เป็น “ร้านยาคุณภาพ” ด้านมาตรฐานการให้ “บริการด้านยาและสุขภาพที่ดี มีคุณภาพ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน โดยมีการพัฒนามาตรฐานด้านต่าง ๆ มากกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดในกฎหมาย มีการบริการที่แตกต่างจากร้านขายยาทั่วไป เป็นบริการที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการขายยา แต่เป็นบริการแบบวิชาชีพที่บริการทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product service) และในส่วนของบริการข้อมูลและข้อแนะนำ (information service) ส่งผลให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน


                                                 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 2 

        สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อการ

ห้บริการด้านเภสัชกรรมชุมชนกับบุคลากร นักศึกษา และประชาชน ดังนี้

Ø        จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

Ø        ให้คำปรึกษา คำแนะนำเรื่องยา การใช้ยา การจัดการปัญหาจากการใช้ยา

Ø        บริการด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ เช่น การคัดกรองโรคเรื้อรัง การให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ 

Ø        บริการด้านเภสัชกรรมที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพของประเทศ เช่น รับยาและเติมยาของโรงพยาบาลที่ร้านยา

        นอกจากนั้นยังใช้เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชน

ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์

 

     ร้านยาเภสัชฯ มอ.  074-288-962

     ร้านยาโอสถศรีตรัง 074-288-991

Menu