Main Menu

วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาการบริการด้านเภสัชกรรมชุมชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม


พัธกิจ

                 1. ให้บริการวิชาการด้านเภสัชกรมมชุมชนและเภสัชกรรมปฐมภูมิแก่ประชาชน

                 2. เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                 3. เป็นสถานที่สำหรับการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพด้านเภสัชกรรมชุมชนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
     ร้านยาเภสัชฯ มอ.  074-288-962

     ร้านยาโอสถศรีตรัง 074-288-991

Menu