Main Menu

 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2 สาขา

ภาพรวมร้านยา สาขา 1

 • หน้าร้าน สาขา 1
  หน้าร้าน สาขา 1
 • พื้นที่ภายในร้านยา สาขา 1
  พื้นที่ภายในร้านยา สาขา 1
 • จุดชำระงิน สาขา 1
  จุดชำระงิน สาขา 1

ภายในร้านยา สาขา 2

 • หน้าร้าน สาขา 2
  หน้าร้าน สาขา 2
 • ป้ายร้านยา สาขา 2
  ป้ายร้านยา สาขา 2
 • พื้นที่ภายในร้านยา สาขา 2
  พื้นที่ภายในร้านยา สาขา 2
 • จุดชำระเงิน สาขา 2
  จุดชำระเงิน สาขา 2

     ร้านยาเภสัชฯ มอ.  074-288-962

     ร้านยาโอสถศรีตรัง 074-288-991

Menu