Main Menu

 

ผลิตภัณฑ์ที่มีบริการในร้านยาทั้ง 2 แห่ง

  • ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ
  • ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลแผลและดูแลผู้ป่วย (รถเข็นผู้ป่วย ไม้เท้า น้ำยาทำความสะอาด)
  • อาหารทางการแพทย์ (นมผง นมสำหรับผู้ป่วย)
  • ผลิตภัณฑ์วิตะมิน เกลือแร่ และผลิตภัณพ์เสริมอาหาร (อาหารเสริม)
  • อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์เพื่อการดูแลเฝ้าระวังสุขภาพ เช่น เครื่องวัดความ ดันเลือด เทอร์โมมิเตอร์
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร  
  • ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปากโรคเบาหวาน 
                           

 

 

                                                ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บริการทั้ง 2 สาขา

                  
                  

 บริการ

1. จ่ายยาและแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกร

1.    จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ คำสั่งใช้ยาของแพทย์บน smartphone platform (telemedicine) โดยมีการประเมินคำสั่งจ่ายยาถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยของผู้ใช้ยา

2.       จ่ายยาตามการประเมินอาการเบื้องต้นจากเภสัชกรชุมชน โดยผู้รับบริการต้องแจ้งอาการและประวัติสุขภาพที่จำเป็น

ในกรณีที่เกินขอบเขตการดูแลของเภสัชกรชุมชน จะมีคำแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาในระดับสูงขึ้นไป

2.  ให้คำปรึกษาด้านยา การจัดการการใช้ยาให้ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และตอบคำถามเรื่องยาทั่วไป

3. ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น หรือการดูแลสุขภาพที่ใช้ประกอบการบำบัดอาการด้วยยา

4. คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคและความผิดปกติของสุขภาพ เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน

5. บริการเติมยา (refill) และจ่ายยาจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตามโครงการลดความแออัด ฯ

 

     ร้านยาเภสัชฯ มอ.  074-288-962

     ร้านยาโอสถศรีตรัง 074-288-991

Menu