Main Menu

           

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ

           

รองผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

และเภสัชกรประจำร้านยาเภสัช ม.อ.     

ภญ.สรียา เชาวกิจเจริญ  

               เภสัชกรประจำร้านโอสถศรีตรัง

   ภญ.ปัทมา เผือกน้อย

       

   นักวิชาการพัสดุ

   นางศิริมาส จันทวงศ์

         

   ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 1

   นางกนกวรรณ แก้วชนะ

         

         

   ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 2

   นางสาวพัชราพร วิเศษสินธุ์

        

   พนักงานสถานที่

   นางสาวชยพร ไชยเศวต

     ร้านยาเภสัชฯ มอ.  074-288-962

     ร้านยาโอสถศรีตรัง 074-288-991

Menu